Saturday, October 6, 2007

Do an mon hoc Chi Tiet May

1. Danh sach sinh vien thuc hien do an nam 2007 & de/phuong an

2. Tai lieu tham khao

3. Bao cao tien do thuc hien do an hang tuan:
- tat ca cac nhom thuc hien do an phai bao cao cho giao vien huong dan cua nhom hang tuan (gap truc tiep hay email tuy theo yeu cau cua GVHD)
- neu bat ky nhom nao khong thuc hien dung viec bao cao dinh ky hang tuan (tuy theo yeu cau cua moi giao vien) se khong duoc tham gia bao ve do an cuoi ky.
- Cac nhom cu ra 1 nhom truong de phu trach viec lien lac & bao cao.Truong nhom se co diem "quan ly nhom' khi bao ve cuoi ky.
- rieng nhom do Thay huong dan, cac ban lien he voi Thay qua dia chi mail sau: hungnguyenbkhui@gmail.com. Cac ban co the post nhung y kien, cau hoi vao phan comment o tung muc, no se duoc tu dong chuyen den dia chi mail Thay.
Nguyen Tuan Hung

7 comments:

Nguyen Tuan Hung said...

Chao cac em sinh vien thuc hien do an mon hoc!
Nhu da thong bao, chung ta se tien hanh thuc hien do an bat dau tu tuan nay (08/10/2007). Cac em co 15 tuan de thuc hien cac phan cong viec trong yeu cau cua de & phuong an. Moi thac mat, cac em co the gui cau hoi truc tiep vao day de chung ta cung nhau giai quyet nhe
Nguyen Tuan Hung

Nguyen Tuan Hung said...

Cong viec khoi dong cho do an:
- Cac em nam ro het cac loai de & phuong an, sau do phan cong ra 1 nhom truong cua nhom.
- Dau tien, cac em phai co tai lieu [1], [3], [7] (cac tai lieu nay co o thu vien)
- Tim hieu ky phuong phap thuc hien o [3], tinh toan o [1], chon thong so o [7].
- hinh thuc trinh bay se duoc thay thong nhat cu the o nhung tuan tiep theo.
- moi tuan, cac e phap gui bao cao theo tien do duoc ghi trong nhiem vu do an qua mail Thay kiem tra. neu nhom nao khong gui se khong duoc di bao ve vao cuoi ky.
Nguyen Tuan Hung

thay Hai said...

Chao Cac em

Anonymous said...

em khong biet dia chi email cua thay.Thay co the cong bo khong ?

Nguyen Tuan Hung said...

Cac ban len ke hoach & cu nhom truong bao cao Thay tien do thuc hien tuan roi doi voi tat ca cac nhom Thay huong dan qua mail. Bao cao se duoc ghi nhan hang tuan. Neu nhom nao khong bao cao qua 3 buoi lien tuc se khong duoc tham gia bao ve.
Nguyen Tuan Hung

Nguyen Tuan Hung said...

Den nay toi chua nhan duoc bao cao cua nhom nao ca, vay tuan dau, toixem cac nhom do toi huong dan khong nop bao cao. Neu vang qua lien tuc 03 buoi, cac nhom se khong duoc duyet di bao ve do an.
Nguyen Tuan Hung

Nguyen Tuan Hung said...

Chao cac ban sinh vien.
Huong thuc hien do an da duoc Thay trien khai cho ban truong nhom 1, Nguyen Duy Co, ban Co se co trach nhiem trien khai lai cho cac ban nao co yeu cau cu the ve tai lieu nay.
Nguyen Tuan Hung

Admin

Khoa Cơ Khí - ĐH Công Nghiệp Tp HCM